Protectia datelor cu caracter personal

Stimaţi colaboratori

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date şi abrogarea Directivei 95/46/CE, în calitate de operator, vă transmitem acest document pentru a vă detalia când și de ce vă prelucrăm datele cu caracter personal, cum le folosim, condițiile în care le putem divulga altora și cum le stocăm în condiții de siguranță.

Dacă aveți orice întrebare privind modalitatea în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți consulta Politica noastră de protecție a datelor cu caracter personal sau ne puteți contacta la adresa de e-mail sales@romtech.ro.

Vă prelucrăm date cu caracter personal în scopuri determinate

Având în vedere calitatea dumneavoastră de reprezentant legal, împuternicit sau persoană de contact, vă prelucrăm datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

-      executarea contractului încheiat cu entitatea juridică în numele căreia acționați;

-      conformarea cu normele, reglementările legale, codurile de conduită sau ghidurile aplicabile sau în vederea aplicării legii și cooperării cu autoritățile competente (inclusiv, dar fără a ne limita la, autoritățile fiscale și judiciare).

 

Vă prelucrăm datele cu caracter personal în vederea executării contractului cu entitatea juridică în numele căreia acționați (care include și interacțiunile anterioare semnării acestuia) și pentru îndeplinirea obligațiilor noastre în calitate de parte contractantă.

 

În plus, vă prelucrăm datele cu caracter personal în vederea satisfacerii unor interese legitime, de exemplu:

 

-      prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor, inclusiv frauda și spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism, precum și analizarea și gestionarea riscurilor comerciale;

-      în legătură cu orice pretenție, acțiune sau procedură (inclusiv, dar fără a ne limita la, redactarea și revizuirea documentelor, întocmirea documentației necesare încheierii unei tranzacții, obținerea de consultanță juridică și facilitarea soluționării litigiilor) și/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor și obligațiilor noastre contractuale și legale;

-      cooperarea cu autoritățile și instituțiile publice;

 -     gestionarea și pregătirea rapoartelor interne, solicitarea de informații/răspunsuri sau participarea la sondaje, precum și efectuarea de cercetări și/sau analize în scopuri statistice sau în alte scopuri, astfel încât să ne putem stabili produsele, să înțelegem comportamentul clienților, preferințele și tendințele pieței și pentru a revizui, dezvolta și îmbunătăți calitatea produselor noastre.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt divulgate altor terțe părți

Pentru a facilita desfășurarea activităților în legătură cu scopurile prelucrării detaliate anterior, comunicăm aceste date către terți, de exemplu, către:

-      părți contractante și băncile acestora, în legătură cu orice tip de transfer de fonduri;

-      societăți care ne asigură servicii de asigurare și/sau re-asigurare;

-      furnizori de servicii (de ex., curierat, telecomunicații, IT, plăți, prelucrare, formare, stocare, arhivare);

-      orice partener de afaceri, investitor, cesionar (actual sau potențial) pentru a facilita tranzacțiile cu active comerciale (care pot include o fuziune, achiziție, datorie sau vânzare);

-      consilieri profesioniști, precum auditori sau avocați;

-      autorități de reglementare, organe profesionale și/sau autorități publice pentru a ne conforma reglementărilor aplicabile;

-      organizatori de licitații, evaluatori sau alte terțe părți în legătură cu achiziții, vânzări, împrumuturi sau credite.

Vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European doar cu respectarea prevederilor legale în vigoare, aplicând măsuri de protecție adecvate și notificându-vă atunci când este cazul.

Drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

-      dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;

-      dreptul la rectificare, care se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;

-      dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

-      dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți  ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;

-      dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

-      dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;

-      dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) la adresa poștală b-dul. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28- 30, sector 1, 010336 București sau la adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro;

-      dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului individual de muncă sau este permisă de lege.

Cu excepția dreptului de a formula o plângere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise la sediul ROM TECH SRL din Sibiu, Str. Dr. M. Sturza 5A, cod postal 550377, jud. Sibiu sau la adresa de e-mail sales@romtech.ro.

Nu facem o prelucrare automată a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Perioada de păstrare

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de prescripție aplicabile (de exemplu, 3 ani de la data încetării relației contractuale) sau pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabilă (de exemplu, celei specifice domeniului financiar-contabil).

Securitatea datelor cu caracter personal

Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

 
Powered By ROM TECH
ROM TECH ONLINE © 2024